بازنشانی گذرواژه

ثبت نام املاک
برای فعال کردن زوم کلیک کنید
بارگیری نقشه ها
ما هیچ نتیجه ای پیدا نکردیم
نقشه باز
جستجوی پیشرفته
Your search results
1399/01/07

زیبایی های خفته در شهرهای گیلان

گیلان کجا بریم ؟ یکی از سوالاتی که هنگام سفر به گیلان از خود می پرسیم همین است. در این مقاله به معرفی مناطق گردشگری تفریحی شهر گیلان این کلان شهر زیبا می پردازیم.

گیلان کجا بریم ؟

اسـتان گیلان، یکی از 31 اسـتان ایران است. در امتـداد دریـای خزر، غرب اسـتان مازندران، شـرق اسـتان اردبیـل و شـمال استان های زنجـان و قزویـن قـرار دارد.

بـا جمهـوری آذربایجـان در شـمال و روسـیه بـا دریای خزر هم مرز اسـت. بخش شـمالی اسـتان بخشـی از قلمـرو تالش جنوبی (ایران) اسـت. در مرکز اسـتان مرکـز اصلـی شـهر رشـت قـرار دارد. شـهرهای دیگر اسـتان شـامل آسـتارا، آستانه اشـرفیه، فومـن، لاهیجان، لنگرود، ماسـوله، منجیـل، رودبـار، رودسـر، شـفت، هشـتپار و سـوزه سـرا است.

یکـی از کلان شهرهای ایـران، مرکز اسـتان گیلان در شـمال ایـران و مرکز شـهر رشـت اسـت. ایـن کلانشهر همچنیـن بزر گترین و پرجمعیـت ترین شـهر در شـمال ایـران، در بیـن سـه اسـتان دریـای خـزر و بزر گتریـن و پرجمعیـت تریـن شـهر گیلکـی جهـان، بزرگترین شـهرک در سـواحل جنوبـی دریـای خـزر اسـت.

رشـت سـومین شـهر پربازدیـد گردشگری در ایـران اسـت. جمعیـت ایـن شـهر در تعطیلات و ماه های توریسـتی سـال بیـش از دو میلیون نفر اسـت. رشـت از پرجمعیت ترین شـهر ایـران اسـت.

آب وهوای رشـت دارای آب و هوای معتدل و نیمه مدیترانه ای اسـت و دارای تابستان های گرم و شـرجی و زمسـتانهای مرطوب و سـرد اسـت. همچنین شـهر رشـت دارای درجه اول میزان بارندگی در اسـتانهای ایران اسـت و به عنوان شـهر باران شـناخته میشود.

انزلی همیشه بارانی

گیلان کجا بریم ؟ شهر انزلی

پربـاران ترین شـهر ایران اسـت. شـهر انزلی دارای آب و هـوای مرطـوب اسـت و میـزان بارندگـی بسـیار زیـاد اسـت. شـهر انزلـی در غـرب اسـتان گیلان واقـع شـده اسـت و بـه دلیـل هـم مـرز بـودن بـا سـاحل خـزر و تالاب بین المللـی انزلی، از چندیـن جزیره و شبه جزیره تشـکیل شـده اسـت که از طریق پلـه به یکدیگر متصل میشـوند.

مطلب پیشنهادی : جاذبه های گردشگری تبریز

بنـدر انزلی از شـمال بـه دریـای خـزر، از جنوب بـه صومعه سـرا، از شـرق بـه رشـت و از غـرب به شـهر رضوانشـهر وصـل میشـود. شـهر بنـدر انزلی  جلگـه ای، طویل و در سـواحل دریای خزر واقع شـده اسـت. بخشی از محیـط طبیعـی ایـن شـهر دریـا و بخـش مهم دیگر اکوسیسـتم ارزشـمند تالاب انزلی اسـت. فاصلـه انزلی تا تهـران380 کیلومتر تا مرکز اسـتان 40 کیلومتر و تـا فرودگاه اول 35 کیلومتر اسـت.

گونـه هـای دریای خـزر اصلی ترین سـوغات این شـهر اسـت؛ اما همچنین انواع سبزیجات محلـی، زیتـون، سـیر و مارینادهـای محلـی بـرای ارائـه بـه مسـافران وجـود دارد. بنـدر انزلـی مرکـز تولیـد بسـیاری از صنایع دسـتی چوبـی اسـت. بـازار ماهی و بازار محلی شـنبه فرصتـی برای خرید سـوغات یـا غذای محلی بـرای اقامت در این شـهر سـاحلی اسـت.

دریای خزر، سـواحل شـنی، تالاب بین المللی انزلـی، پلـه ای تاریخی انزلـی و قاضی، پارک سـاحلی، کاخ مـوزه دریایـی، موج شـکن، برج سـاعت و سـاختمان قدیمـی دیـوان از جملـه منظـره هـای دیدنی انزلی اسـت.

گیلان کجا بریم ؟ شهرت توریستی ماســــــوله

یکـی از مناطـق تاریخـی و پررونـق شـمال ایـران اسـت کـه دارای هـوای مـه آلـود، تابسـتانهای سـرد و زمسـتانهای برفی اسـت. ماسـوله در جنـوب غربـی اسـتان گیلان، در منطقـه سـردار جنـگل فومـن، 60 کیلومتری رشت،  36 کیلومتری فومن، و 20 کیلومتری شـهر ماکلـوان واقع شـده اسـت.

ماسـوله یکـی از مناطـق دیدنـی ایـران و بـا معمـاری بـی نظیر اسـت کـه هر سـاله دهها هزار گردشـگر را به خود جلب میکند. محوطه هـای جلـوی در خانـه ها و پشـت بـام ها هر دو به عنوان پیاده رو اسـتفاده میشـوند. ساختار معمـاری ماسـوله در دوره سلسـله زند شـکل گرفـت و خیابانهـای کوچک و بسـیاری از پله هـا اجـازه ورود هیچ وسـیله نقلیه موتـوری را نمـی دادنـد. معمـاری ماسـوله در یـک جمله توضیـح داده میشـود: حیاط سـاختمان فوقانی سـقف سـاختمان پایین است. سـاختمانهای ماسوله معمولا فقط دوطبقـه دارند.

تأثیر جغرافیا بر غذاهای گیلانی

آب و هوای سرسـبز و معتـدل گیلان باعـث ایجاد ترکیبـات بی نظیـر و متنوع غذاها میشـود. نزدیکـی آن به اسـتان شـرقی مازندران محصـوات اضافی باکیفیت تازه دیگـری مانند گردو را در اختیـار شـما قرار میدهد، در حالی که گوشـت تهیه شده از اسـتان اردبیل غربـی، یکی دیگر از عوامـل مهـم در مواد غذایی گیلانی اسـت.

از شـمال، گیلان با دریای خزر محدود شـده اسـت کـه ماهـی و ماهـی خاویـار در آن فراوان اسـت. گیلان مرکز تجارت خاویار اسـت. این اسـتان بیشـترین میـزان مصـرف خاویار را نیز دارد. در سـمت جنـوب، جنگل ها و کوه های سـبز البرز وجـود دارد کـه گیلان را از نظر منابع غذایی گیاهان و سـبزیجات سرشـار میکند.

سـواحل، ارتفاعـات و دشـت هایی که منابع پرنـدگان، گیاهان و ماهی ها هسـتند، موجب تنوع غذایی فوق العادهای در گیلان شـده اسـت. در واقـع، بـا مطالعه آداب و رسـوم آشـپزی مناطق مختلف، می توانید رابطـه تنگاتنگی بین غذا و جغرافیـا مشـاهده کنیـد. بـه عنوان مثال، در شـمال کشـور، رنگ سـبز مواد غذایـی از جنگل هـا و مـزارع به دسـت مـی آید. در حالیکه در شـمال غربی کـه در آن به وفور مرتع وجـود دارد، گوسـفند، گاو و چمنـزار به سـرعت و به طور پیوسـته رشـد میکنند.

این منطقه بـه طور طبیعی دارای مرغوبترین گوشـت و از این رو بهترین خورشـت گوشـتی و سـوپ های گوشـتی اسـت. آبگوشـت ایرانـی هم به گوشـت مرغوب و هم به سـبزیجات احتیـاج دارد. غذاهـای گیلان با داشـتن طیف گسـترده ای از غذاهای سـنتی، رتبه اول را در بین اسـتانهای ایـران کسـب مـی کنند. همچنین با داشـتن فضـای دنج می توانیـد از خـوردن غذاهای محلی در رسـتورانها و کافـه های سـنتی آن لذت ببرید.

گیلان چی بخوریم ؟ غذاهای اشتها برانگیز گیلانی

لازم بـه ذکـر اسـت کـه در ابتدا سـه مدرسـه آشـپزی در جهـان وجود داشـت: چینی، رومی و ایرانـی. تمـام غذاهـای جهـان از ترکیبی از این سـه سرچشـمه میگیرند. در حـال حاضر، محـور اصلـی گردشـگری در ایران به سـمت بناهـای تاریخـی اسـت. با این حال، اگـر قرار بـود هرکـدام از اسـتانها از نقطـه نظـر برتری در گردشـگری غذایـی مـورد بررسـی قـرار گیرنـد، گیلان در رتبـه اول قـرار میگیـرد. کارشناسـان، آشـپزی اسـتان گیلان را مرکز خلاق غذاهـای جهانـی میدانند.

شما به راحتی در قصریاب می توانید سوئیت مورد نظر خود را در هر جای ایران رزرو کنید.

غذاهای لذیذ گیلانی

ایـن اسـتان شـمالی دارای بیـش از 170 غذا ازجمله میرزاقاسـمی (بادمجـان و تخم مرغ پخته شـده بـا طعـم دودی)، ترشـه تـره (خورشـت گیاه ترش)، باقالا قاتق (خـورش با لوبیا، سـیر، شـوید و تخم مرغ)، فسـنجان (خـورش مغـز گردو با سـس انـار)، اناربیـج (کباب بره با سـس انـار)، سـیر قلیـه (خـورش با مرغ، سـیر و تخم مرغ) و کلکاباب (بادمجـان، گردو، انار و سـیر)، خورشـت آلـو مسـمای گیلانـی و کاسـپین کوتوم اسـت.

اینها تنهـا برخی از غذاهای سـنتی خوشـمزه و خـوش طعم این منطقه هسـتند. ترکیبات اصلی فسـنجان، رب انـار محلی، اردک و گردو اسـت و با کیت (نوعی برنج) سـرو میشـود. طعم اصلی در غذاهای منطقه، انار اسـت.

علاوه بـر غذاهای اصلی، برخی از غذاهای جانبی یا دسـرهای محبوبی در گیلان وجود دارد، ازجملـه ترشـی هـا، زیتون های پرورده، ماهی دودی، ترشـی سـیر و گندم سـیاه (تخم ماهی). در این اسـتان رسـتوران های خوب زیادی نیز وجود دارند. رسـتوران رازقی، رسـتوران شـوری کولی و رسـتوران محرم بهترین رسـتوران های شـهر رشـت هسـتند و یک رسـتوران سـنتی محبـوب بـه نـام خـاور خانم در روسـتای سـروات وجـود دارد کـه متعلق به یـک زن محلی دوست داشتنی اسـت. در این رسـتوران از طعم غذاهای سـنتی او و همچنین مناظر بدیع لذت خواهید برد. او فقط غذا را برای ناهار سـرو میکند و متأسـفانه در تعطیلات بسـیار شـلوغ است.

مرباها، اسکمو و دلال مشهور گیلان

در اسـتان گیلان نیـز می توانید اسـکمو (نوعـی بسـتنی با آلبالـو) و مرباهـای مختلف را امتحـان کنیـد. نکتـه ویـژه دیگـر دلال اسـت کـه در واقـع ترکیبـی از مقـدار زیـادی نمـک و سـبزیجات محلی اسـت و بـه عنوان طعم دهنده اسـتفاده میشـود.

برخی شـیرینی های اسـتان گیلان رشـته خوشکار و شیرینی هـای مخصوص دو شـهر فومـن و لاهیجان اسـت. مانند غذاهـای گیلان، انواع سـوغاتی خوشـمزه وجـود دارد کـه بازدیدکننـدگان میتواننـد در آنجـا بخرنـد، غذاهـای خوراکـی ماننـد زیتـون و روغ نزیتون (از شـهر رودبار)، چـای (از لاهیجان) و کوکـی هـا (از فومـن یـا لاهیجان) و سـوغاتی غیرخوراکی شـامل صنایـع دسـتی حصیری میشـود.

جاده های میان جنگل

اسـالم-خلخال یـک جـاده جنگلی و یکـی از زیباترین جـاده های ایـران در میان جنگل هـای مه آلود اسـت که اسـتان گیلان را به اسـتان اردبیل وصل میکند. حدود 20 سـاعت پیاده روی در جنگل ها و کوهسـتان ها نیاز اسـت اما باید با راهنمایی باتجربه همراه شـما باشـد.

جاده های میان جنگلی گیلان

گیلان کجا بریم ؟ پـــارک ملــــــی  بوجاق

بوجـاق یک تااب در کنار رودخانه سـفیدرود اسـت. ایـن پارک بیش از 002 گونه پرنده دارد که هر سـال از مناطق مختلف جهان به این مکان میروند. عاوه بـر پرندگان، گـروه هایی از اسـب و ماهیگیـران نیز در قایقهای خود حضور دارند. بازدیدکنندگان میتوانند بسیاری از مناظر خیره کننده را ب هخصوص در فصل بهار در آنجا مشـاهده کنند.

موزه میراث روســـتایی گیلان

“موزه میراث روسـتایی گیلان” مکانی اسـت کـه شـما بافرهنـگ مـردم دوس تداشـتنی و مهمان پذیر شـمال ایـران، سـنت هـای آنها، سـبک زندگی روسـتایی و چگونگی آن و زندگی در آنجا بیشـتر آشنا میشوید. معماری چوبـی را مشـاهده خواهیـد کرد کـه در ایران بـی نظیر اسـت.

ویســـــادار  بی همتا

“آبشـار ویسـادار”، بـا 15 متـر ارتفـاع، مکانـی چشـمگیر اسـت که در یـک منطقه کوهسـتانی و در امتـداد جـاده ای سرسـبز واقع شـده اسـت. صخـره هـای اطـراف آن نیز جـذاب هسـتند. بازدیدکننـدگان پرماجرا میتواننـد در پایین دسـت آبشـار شـنا کننـد.

ساحل چمخاله

بهترین سـاحل ماسـه های دریای خزر “سـاحل چمخاله” اسـت که مکانی عالی و آرام برای شـنا یـا برنـزه کردن اسـت. همچنین از تماشـای منظره شـگفت انگیز دریـا و طلوع آفتـاب فراموش نشـدنی کنار دریـا از این سـاحل زیبا لـذت خواهید برد.

گیلان کجا بریم ؟ گیســــوم شــگفتا نگیز

جنـگل گیسـوم یکـی دیگـر از جاذبه های گردشـگری و منطقـه ای با طبیعت بسـیار زیبـا ازجملـه جنـگل و سـاحل در اسـتان

ً گیلان اسـت. شـما از طریـق راه واقعـا شـگفت انگیـز در قلـب جنـگل متراکـم گیسـوم از جنـگل بـه سـاحل عزیمـت خواهیـد کـرد.

ســــوباتان بی نظـــــــیر

حومه سـوباتان یک سـرزمین سرسبز و زیبای کوهسـتانی اسـت. اگرچـه دسـتیابی بـه ایـن بهشت پنهان دشـوار اسـت، اما کاملا ارزش این تلاش را دارد. چیزهـای زیـادی بـرای دیـدن و لـذت بـردن وجـود دارد، ازجمله خانه هـای روسـتایی و گـروه هـای اسـب هـا. این مـکان نزدیک بـه دریاچه نئـور و جنگل های تالش اسـت

دریاچــــه  سقالكـــســر

“دریاچـه سقالکسـار” مکانـی بـی نظیـر و بـا طبیعتـی زیبـا و آرام اسـت کـه میتوانید در آرامـش و سـکوت از آن لـذت ببریـد و از فضـای خامـوش جنـگل اطـراف دریاچه نیـز بهـره منـد شـوید. در کنار ایـن دریاچه یـک کافـه دنـج نیـز وجـود دارد. مسـیر رسـیدن بـه ایـن مـکان نیـز بسـیار زیبـا و دیدنی اسـت

قلــعه رودخـــــان زیــبا

“قلعـه رودخـان” قلعه ای اسـت که در سلسـله ساسـانیان در بالای تپه و در نزدیکی شهر فومن سـاخته شده است. مسـیر و پله های شیبدار در میـان جنگل هـای مه آلود و ارتفاعات سـبز، این مکان را به یکی از زیباترین نقاط اسـتان گیلان تبدیل کرده اسـت. برای صعـود از قلعه از طریق یـک جنگل زیبا حدود یک سـاعت زمـان لازم است، اما مطمئنا این صعـود ارزش آن را دارد.

گیلان کجا بریم ؟ ماسال همیشه سرسبز

شهر ماسـال حومه ای در ارتفاعات سرسـبز اسـتان گیلان است، این مکان نسبتا دست نخورده طبیعت شـمال ایران اسـت. بیان زیبایی آن از طریق کلمات دشـوار اسـت. در این منطقه یک دهکده  زیبـا وجـود دارد که با خانه های چوبی زیبا به نام “اولسـببلنگاه” بنا شـده اسـت. همچنین این امـکان وجـود دارد که بازدیدکنندگان در هتل یا خانـه های محلی در آنجا بمانند.

منبع: سایت هواپیمایی سپهران

 

پاسخ دهید